#DatrysEichProblem

 

Croeso i Watkins & Gunn, cwmni cyfreithiol sy’n cynnig ystod llawn o wasanaethau personol a gwasanaethau busnes, ac sydd wedi ennill nifer o wobrau dros y blynyddoedd.

Rydyn ni’n credu y dylai pawb allu manteisio ar y gyfraith ar eu telerau eu hunain. Rydym yn hyrwyddo dull gweithredu sy’n seiliedig ar ddatrysiadau, lle mae buddiannau ein cleientiaid yn dod gyntaf bob amser.

Mae ein cyfreithwyr profiadol ac agos atoch chi, yn helpu pobl a busnesau i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl i’w problemau cyfreithiol.

Yn Watkins & Gunn, rydym yn sicrhau bod ein datrysiadau cyfreithiol rhagorol yn cael eu cyflwyno’n glir, gan arbenigwyr cymwysedig y gallwch ymddiried ynddyn nhw (a phobl agos atoch chi sydd wirioneddol yn poeni), gydag eglurder o ran costau ac mewn amser a modd sy’n addas i chi.

Rydym hefyd yn ymfalchïo o fod yn rhan annatod o’r cymunedau lleol rydyn ni’n eu helpu – gan gefnogi llwyddiant busnesau a grwpiau cymunedol lleol eraill.

Ein hymrwymiad i chi:

Yn anad dim, rydym wedi ymrwymo i drin ein cleientiaid fel yr hoffem ni gael ein trin – gan helpu i oresgyn yr heriau mae pobl yn aml yn eu hwynebu wrth brynu cyngor cyfreithiol:

  • I wrando ar eich anghenion
  • I gynnig atebion cyfreithiol heb jargon, o’r radd flaenaf gan gyfreithwyr rhagweithiol
  • I fod yn glir ynghylch costau
  • I dderbyn gwasanaeth gwych gan ein staff a’n cyfreithwyr – bob amser
  • I fod yn agos atoch chi ac yno i chi (rydym yn agored ar ddyddiau Sadwrn!)
  • I weithio gyda phobl sy’n parchu ac yn gwerthfawrogi eraill

Pwy ydym ni

Rydyn ni’n ymfalchïo yn ein treftadaeth gyfoethog o dros 100 mlynedd o ddarparu atebion cyfreithiol a mynediad i gyfiawnder yng Nghymru a thu hwnt. Eto, rydym yn deall bod cleientiaid heddiw yn disgwyl mwy. Rydym yn datblygu ac yn herio safonau uchel ein gwasanaeth i greu argraff arnoch chi drwy’r amser, yn hytrach nag eistedd y tu ôl i lyfrau cyfreithiol llychlyd.

Rydym yn un o’r cwmnïau proffil uchel mwyaf yn Ne Cymru, gyda swyddfeydd prysur a bywiog yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Phont-y-pŵl (lle bu i ni ddechrau) ac yn awr, diolch i’r broses o ehangu ein meysydd cyfraith busnes a masnachol, mae gennym swyddfa hefyd yn y ddinas yn Llundain.

Rydym yn cynnig ystod lawn o wasanaethau cyfreithiol ar gyfer unigolion, gan gynnwys ewyllysiau a materion profiant, materion teuluol, cyfraith eiddo, cyfraith gyhoeddus ac addysg, anaf personol a chyfraith trosedd. Gall ein cyfreithwyr gynnig cefnogaeth lawn i fusnesau bach a mawr, unigolion gyda gwerth net uchel a gweithwyr proffesiynol gydag unrhyw fath o fater cyfreithiol, o gyfraith busnes a thechnoleg i gyfraith cyflogaeth, atebion AD a chyngor cyfreithiol am eiddo masnachol. Yn bwysicach na hynny, mae ein timau’n cael eu harwain gan arbenigwyr yn eu maes sy’n deall yr hyn mae cleientiaid ei angen, yn ei ddisgwyl ac eisiau, heddiw ac yfory.

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn eich helpu chi neu defnyddiwch ein cyfleuster sgwrs fyw!

Proffiliau

 

Leah Rhydderch

Mae Leah yn Gymrawd ac yn Gyfreithwraig yn ein tîm Materion Teuluol, gan gefnogi cleientiaid gyda’i harbenigedd mewn materion ysgariad, anghydfodau am gydfyw, plant, materion ariannol ategol a thrais domestig.

Mae hi’n adnabyddus am ei dull clir, ymarferol a phenodol a, lle bo angen, ei chynrychiolaeth gref a chadarn yn y llys. Ymunodd Leah gyda Watkins & Gunn yn 2013.

Mae Leah yn siaradwr Cymraeg rhugl ac wedi ymddangos ar BBC Cymru yn sôn am gyfraith teulu.

Cymwysterau Proffesiynol

·       Arbenigwr Achrededig Resoltuion

Aelodaethau Proffesiynol
  • Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr
  • Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr Panel Cyfraith Teulu
  • Resolution (Solicitors Family Law Association gynt)
Y tu allan i’r gwaith

Mae Leah yn deithiwr byd brwdfrydig, yn mwynhau rhyfeddodau’r byd gyda’i gŵr a’i merch. Mae hi hefyd wrth ei bodd yn treulio ei amser rhydd a’i phenwythnosau yn crwydro’r awyr agored.


Charlotte Hughes

Mae Charlotte yn Gyfreithiwr dan Hyfforddiant ac mae ar hyn o bryd yn ei hail sedd yn gweithio yn yr adran Cleientiaid Preifat yn Watkins & Gunn.

Mae hi’n aelod o BNI Reliance, Caerdydd, ac mae’n Gydlynydd Hyfforddiant a Digwyddiadau iddyn nhw. Mae hi hefyd yn aelod pwyllgor o Adran Ifanc Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd a De Ddwyrain Cymru, y grŵp rhanbarthol ar gyfer yr holl gyfreithwyr ifanc ledled yr ardal, gan gynnig digwyddiadau rhwydweithio a chymdeithasol yn ogystal â datblygiad gyrfa.

Pam Watkins & Gunn?

“Erioed ers y gallwn wisgo sodlau fy mam o amgylch y tŷ, yn personadu Elle Woods o Legally Blonde, rwyf wedi bod eisiau bod yn gyfreithiwr. Rwyf bob amser wedi bod eisiau helpu pobl ac rwyf wir yn credu bod gweithio fel cyfreithiwr yn fy ngalluogi i wneud hyn. Mae’r gyfraith yn ddifyr ac rwyf yn gyffrous iawn am fy nyfodol yn y sector.

“Rwyf wedi bod eisiau gweithio gyda Wakins & Gunn am nifer o flynyddoedd. Drwy gydol fy ngradd rwyf wedi bod yn cadw golwg ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y cwmni, ac yn cadw llygaid am swyddi gwag. Yna fe wnes i e-bostio Clive am wythnos o brofiad gwaith yn 2015 – a chefais hwn – ac nid ydyn nhw wedi gallu fy ngwared ers hynny!”

Cymwysterau Proffesiynol

Graddiodd Charlotte o Brifysgol De Cymru gyda Gradd Meistr yn y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol yn 2016.

Y tu allan i’r gwaith

Mae Charlotte yn llongwr, pel-rwydwraig a sgïwr brwdfrydig ac yn mwynhau pob gweithgaredd yn yr awyr agored.


Eleri Griffiths

Ymunodd Eleri â ni yn 2014 ac mae wedi gweithio’n agos gyda’r timau Cyfraith Gyhoeddus ac Anaf Personol. Mae’n ymwneud â chefnogi Michael Imperato, un o’n Partneriaid, yn ei achosion proffil uchel ar gyfer cleientiaid ledled Cymru a Lloegr.

Cymwysterau Proffesiynol

Ar hyn o bryd mae’n astudio’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd. Mae Eleri yn astudio ac yn gweithio ar yr un pryd, gan sicrhau’r dechrau gorau posibl i’w gyrfa yn y gyfraith. Enillodd ei LL.B ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Y Tu Allan i’r Gwaith

Mae Eleri yn mwynhau dal i fyny gyda ffrindiau, rhedeg marathon, dod o hyd i amser i fod yn ffit a mwynhau gwyliau dramor.


 

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?